آدرس واحد مرکزی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه نگین، پلاک ۲۳

شماره تماس: ۰۹۱۲۹۳۷۲۴۵۰

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۸۵۵۴
بانک ملی، به نام خانه آرمان عماد

شماره شبا: ۳۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۲۵۲۷۷۰۵۰۰۷